BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2475

 

1. พระอัพภันตราพาธพิศาล สภานายก

 

2. ม.จ.วัลลภากร วรวรรณ เลขาธิการ

 

3. พระไวทยวิธีการ เหรัญญิก

 

4. พระยาบริรักษ์เวชชการ กรรมการ

 

5. พระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ กรรมการ

 

6. พระชาญวิธีเวชช์ กรรมการ

 

7. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

 

8. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

 

9. หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ กรรมการ

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003