BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2477

 

1. หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ สภานายก

 

2. พระไวทยวิธีการ เหรัญญิก

 

3. หลวงพิณพากยพิทยาเภท เลขาธิการ

 

4. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

 

5. พระจรัญโรควิจารณ์ กรรมการ

 

6. พระอัพภันตราพาธพิศาล กรรมการ

 

7. ม.จ.วัลลภากร วรวรรณ กรรมการ

 

8. ขุนสันติสุขบริการ ปฏิคม

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003