BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2478-2497

 

1. พ.อ.พระศัลยเวทยวิศิษฏ์ สภานายก

 

2. พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เหรัญญิก

 

3. หลวงกายวิภาคบรรยาย เลขาธิการ

 

4. หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ กรรมการ

 

5. หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ กรรมการ

 

6. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

 

7. นายแพทย์เติม บุนนาค กรรมการ

 

8. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

 

9. ขุนสันติสุขบริการ ปฏิคม

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003