BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2480

 

1. พ.อ.พระศัลยเวทยวิศิษฏ์ สภานายก

 

2. หลวงวิเชียรแพทยาคม เลขาธิการ

 

3. พ.อ.หลวงวินิจเวชการ เหรัญญิก

 

4. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

 

5. น.พ.เติม บุนนาค กรรมการ

 

6. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

 

7. หลวงกายวิภาคบรรยาย กรรมการ

 

8. พระเชฏฐไวทยการ กรรมการ

 

9. หลวงพินิจไวทยการ กรรมการ

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003