BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2483-2484

 

1. น.ท.สงวน รุจิราภา รน. สภานายก

 

2. น.พ.ชัชวาล โอสถานนท์ เลขาธิการ

 

3. น.พ.กำธร สุวรรณกิจ เหรัญญิก

 

4. พ.ท.หลวงประจักษ์ เวชสิทธิ์ ปฏิคม

 

5. หลวงพิณพากยพิทยาเภท กรรมการ

 

6. พ.ต.หลวงราชเวชพิศาล กรรมการ

 

7. น.พ.ประเสริฐ กังสดาลย์ กรรมการ

 

8. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

 

9. นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง กรรมการ

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003