BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

 รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499

 

1. พล.อ.ต.นายแพทย์เจือ ปุญโสณี นายก

2. นายแพทย์ดิถี จึงเจริญ เลขาธิการ

3. นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล เหรัญญิก

4. หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ ปฏิคม

5. นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บรรณารักษ์

6. นายแพทย์สมัย จันทวิมล กรรมการ

7. พ.ต.นายแพทย์บุลศักดิ์ วัฒนผาสุข กรรมการ

8. นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย กรรมการ

9. นายแพทย์ไกร์สีห์ ทองเปล่งศรี กรรมการ

10. พล.อ.ต.นายแพทย์น้อย ปาณิกบุตร กรรมการ

11. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เลขานุการ

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003