BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2500

 

1. พล.อ.ต.นายแพทย์เจือ ปุญโสณี นายก

2. นายแพทย์ดิถี จึงเจริญ เลขาธิการ

3. นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล เหรัญญิก

4. หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ ปฏิคม

5. พ.อ.นายแพทย์ทิพย์ ผลโภค บรรณารักษ์

6. นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ บรรณารักษ์

7. พ.ต.นายแพทย์บุลศักดิ์ วัฒนผาสุข กรรมการ

8. นายแพทย์สมัย จันทวิมล กรรมการ

9. หลวงราชเวชชพิศาล กรรมการ

10. นายแพทย์ประสพ รัตนากร กรรมการ

11. นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรรมการ

12. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เลขานุการ

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003