BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2513-2514

 

1. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายก

2. นายแพทย์สุด แสงวิเชียร อุปนายก

3. นายแพทย์ขจร ประนิช เลขาธิการ

4. นายแพทย์ประเวศ วะสี เหรัญญิก

5. นายแพทย์ประสาน ต่างใจ ปฏิคม

6. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

7. นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์ ประธานประชุมวิชาการ

8. น.อ.นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา ประธานสวัสดิการ

9. พ.อ.นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานแผนกห้องสมุด

10. นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานการศึกษาแพทยศาสตร์ ฯ

11. นายแพทย์ประสาท ปราสาททองโอสถ กรรมการกลาง

12. นายแพทย์สมทรง กาญจนะหุต กรรมการกลาง

13. นายแพทย์ณรงค์ สดุดี กรรมการกลาง

14. นายแพทย์ มรว.พัชรีสาณ ชุมพล กรรมการกลาง

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003