BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2525-2526

 

1. นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา นายก

2. นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์สมศักดิ์ เภกะสุต อุปนายก

4. นายแพทย์ปณต มิคะเสน เลขาธิการ

5. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เหรัญญิก

6. พ.อ.นายแพทย์สมนึก วิบูลยเสข ปฏิคม

7. แพทย์หญิงอัญเชิญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ฯ

8. นายแพทย์ชลอ คุปตวินทุ ประธานแผนกสวัสดิการ

9. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

10. แพทย์หญิงประลมภ์ ศกุนตนาค ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

11. นายแพทย์ณรงค์ สดุดี ประธานแผนกห้องสมุด

12. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ กรรมการกลาง และผู้ช่วยเลขาธิการ

13. พล.ร.ต.นายแพทย์ มรว.ไกรธวัช ศรีธวัช รน. กรรมการกลาง

14. พล.อ.ต.นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์ กรรมการกลาง

15. พล.ต.นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ กรรมการกลาง

16. พ.ต.อ.นายแพทย์อารีย์ เจริญพงศ์ กรรมการกลาง

17. นายแพทย์สมชาติ โลจายะ กรรมการกลาง

18. นายแพทย์ชวลิต วุฒิประเสริฐ กรรมการกลาง

19. นายแพทย์ธนา เอียการนา กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

20. น.อ.นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

21. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

22. นายแพทย์ประกาศน์ เชาวนปรีชา กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003