BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2529-2530

 

1. พล.อ.อ.นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์ นายก

2. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. พล.ท. นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ อุปนายก

4. นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล เลขาธิการ

5. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เหรัญญิก

6. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ปฏิคม

7. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

8. นายแพทย์สมหมาย ถุงสุวรรณ ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

9. นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ ฯ

10. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ ประธานแผนกสวัสดิการ

11. นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ประธานแผนกห้องสมุด

12. นายแพทย์เทพนม เมืองแมน ประธานกรรมการกลาง และประสานฝ่ายจัดหาทุน

13. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการกลางและฝ่ายประธานหาสมาชิก

14. นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ กรรมการกลาง และประชาสัมพันธ์

15. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล กรรมการกลาง

16. นายแพทย์ปณต มิคะเสน กรรมการกลาง

17. นายแพทย์ธีระ รามสูต กรรมการกลาง

18. นายแพทย์กิตติ เย็นสุดใจ กรรมการกลาง

19. นายแพทย์ประสาท ปราสาททองโอสถ กรรมการกลาง

20. นายแพทย์สุรินทร์ บุณยะวิโรจน์ กรรมการกลาง

21. นายแพทย์ธนา เอียการนา กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

22. นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

23. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

24. นายแพทย์ประกาศน์ เชาวนปรีชา กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003