BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2539-2540

 

1. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา นายก

2. นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อุปนายก

4. นายแพทย์ไพฑูรย์ ชวลิตธำรง เลขาธิการ

5. นายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข ปฏิคม

6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เหรัญญิก

7. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

8. นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

9. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ฯ ประธานแผนกประชาสัมพันธ์

10. พล.ร.ต.นายแพทย์สงบ ชลออยู่ ประธานแผนกสวัสดิการ

11. พล.อ.ท.นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ประธานแผนกห้องสมุด

12. นายแพทย์ณรงค์ ศิริทรัพย์ ประธานแผนกทะเบียน และกรรมการกลาง

13. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ กรรมการกลาง

14. นายแพทย์สญชัย ศิริวรรณบุศย์ กรรมการกลาง

15. นายแพทย์เชิดชัย เจียมไชยศรี กรรมการกลาง

16. นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ กรรมการกลาง

17. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการกลาง

18. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการกลาง

19. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

20. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

21. นายแพทย์บรรพต บูรณสิน กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

22. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003