BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541-2542

 

1. นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ นายก

2. นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์กวี ทังสุบุตร อุปนายก

4. นายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข เลขาธิการ

5. พล.อ.ท.นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ปฏิคม

6. นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ เหรัญญิก

7. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

8. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

9. นายแพทย์สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์

10. นายแพทย์อติเรก จิวะพงศ์ ประธานแผนกสวัสดิการ

11. นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานแผนกห้องสมุด

12. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ และกรรมการกลาง

13. นายแพทย์ณรงค์ ศิริทรัพย์ ประธานแผนกทะเบียน และกรรมการกลาง

14. นายแพทย์นพดล วรอุไร ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์

15. แพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม ประธานแผนกศึกษาแพทย์

16. นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ ประธานแผนกกฎหมาย

17. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานฝ่ายแพทย์เฉพาะกิจ

18. นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร รองประธานฝ่ายแพทย์เฉพาะกิจ

19. พล.ร.ต.นายแพทย์สงบ ชลออยู่ กรรมการกลาง

20. พล.ร.ต.นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว กรรมการกลาง

21. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการกลาง

22. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการกลาง

23. นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการกลาง

24. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

25. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

26. นายแพทย์บรรพต บูรณสิน กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

27. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

 

 

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003