BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2546

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. พลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว นายกแพทยสมาคมฯ
2. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ
3. พลเรือตรีนายแพทย์สงบ ชลออยู่ อุปนายก
4. พลอากาศตรีนายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข เลขาธิการ
5. แพทย์หญิงยิ่งดาว ไกรฤกษ์ เหรัญญิก
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ปฏิคมและประธานสโมสร
7. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเศริฐ ทองเจริญ ประธานฝ่ายวารสาร
8. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ
9. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานฝ่ายวิชาการ
10. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ประธานฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา
11. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์
12. นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการกลางและฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
13. พ.ต.ต.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการกลางและฝ่ายประชาสัมพันธ์
14. นาวาอากาศเอกนายแพทย์ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ กรรมการกลางและนายทะเบียน
15. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล กรรมการกลาง
16. พันเอกนายแพทย์นพดล วรอุไร กรรมการกลาง
17. นายแพทย์วรพันธ์ คุณจักร กรรมการกลางและผู้แทนประจำภาคเหนือ
18. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล กรรมการกลางและผู้แทนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19. นายแพทย์กมล วีระประดิษฐ์ กรรมการกลางและผู้แทนประจำภาคใต้
20. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการกลางและผู้แทนประจำภาคกลาง

  [ ไทย ] [ Eng ]

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003