BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547-2548

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมฯ
2. พลอากาศตรีนายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข ผู้รั้งตำแหน่งนายก
3. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายก
4. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เลขาธิการ
5. พลตรีนายแพทย์นพดล วรอุไร เหรัญญิก
6. พันตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

ปฏิคม และ ประธานแผนกสโมสร

7. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานฝ่ายวารสารการแพทย์

8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ประธานฝ่ายสวัสดิการ
9. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ประธานฝ่ายวิชาการ
10. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานฝ่ายการแพทยศาสตร์ศึกษา
11. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์
12. นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการกลาง และ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
13. พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการกลาง และ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
14. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล กรรมการกลาง (ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)
15. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร ไวคกุล กรรมการกลาง (ประธานฝ่ายนายทะเบียน)
16. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)
17. นายแพทย์กมล วีระประดิษฐ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)
18. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล กรรมการกลาง(ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
19. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการกลาง(ประจำภาคกลาง)
20. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

กรรมการกลาง (นายกแพทยสภา และ ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)

21. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงไธวดี ดุลยจินดา

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)

22. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันเพ็ญ บุญประกอบ

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)

23. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย)
24. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจ กุลละวนิชย์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย)

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)

26. ศาสตราจารย์นายแพทย์สาโรจน์ วรรณพฤกษ์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย)

27. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย)

28. ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชู กุลประดิษฐารมณ์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)

29. พลโทนายแพทย์ธำรงค์รัตน์ แก้วกาญจน์

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย)

30. พลโทแพทย์หญิงวิไล ชินสกุล

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย)

31. ศาสตราจารย์นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา

กรรมการกลาง (ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย)

32. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา

กรรมการกลาง (ประธานวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย)

33. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสดใส เวชชาชีวะ

กรรมการกลาง (นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย)

 [ ไทย ] [ Eng ]

Quick Link ::
 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003