BLOG
: :
หน้าหลัก
: :
ประวัติสมาคม
: :
คณะกรรมการ
: :
กระดานข่าวสาร
: :
กิจกรรม
: :
สมัครสมาชิก
: :
Full Text Journal
: :
ถาม - ตอบ
: :
ติดต่อ
: :
Link

 

 

เกริ่นนำ การประชุมก่อตั้งแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม
สโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรวมกิจการของแพทยสมาคมฯ กับสโมสรแพทย์
ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ บ้านถาวรของแพทยสมาคมฯ

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ

อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

     แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2524 ท่านนายกและกรรมการของแพทยสมาคมฯ จึงได้ดำริจะจัดให้มีการฉลองขึ้น และในงานนี้ท่านคณะกรรมการได้ตั้งใจจะให้มีหนังสือที่ระลึกด้วย ตามปกติ หนังสือที่ระลึกก็ต้องมีประวัติของแพทยสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการมอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียน ข้าพเจ้าได้แย้งว่า แม้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของแพทยสมาคมฯดี นอกจากนั้นประวัติของแพทยสมาคมฯ ก็ได้มีเรียบเรียงอยู่แล้วในหนังสือ “อนุสรณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2511” ทางคณะกรรมการโต้ว่า สิ่งที่คณะกรรมการต้องการมากที่สุดคือ “เกร็ดประวัติ” ไม่ใช่ “ประวัติ” จึงขอเรียนย้ำเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้ก่อน ถ้าจะเอาประวัติจริง ๆ ก็ขอได้โปรดหาอ่านจากหนังสือที่ข้าพเจ้าอ้างไว้ข้างบน

     ข้าพเจ้ามานึกดูว่า จะเขียนแต่เกร็ดจริง ๆ ไม่อ้างถึงประวัติเลย ก็เห็นจะไม่ได้ เพราะจะทำความลำบากให้แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย ที่จะต้องไปอ่านประวัติเสียก่อนแล้วมาอ่านเกร็ดประวัติ จึงจะเข้าใจได้ดีด้วยเหตุนี้จึงขอนำประวัติมากล่าวบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น และจะได้ไม่เสียเวลาย้อนไปอ่านประวัติซึ่งอยู่ในหนังสืออีกเล่มหนึ่ง

     อนึ่งใคร่ขอเรียนไว้ก่อนว่า ในการเขียน “เกร็ด” นี้ข้าพเจ้าจะไม่พึ่งความจำแต่อย่างเดียว จะพยายามค้นหนังสือให้มากเท่าที่จะทำได้ เพราะความจำของคนเรานั้นย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลา ยิ่งนานเท่าไร ความจำก็เหลือน้อยเท่านั้น ตามเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป ถ้ามีอะไรเป็นกรณีพิเศษ ความจำก็อยู่ได้นาน และถ้ามีอะไรไปสะกิดเข้า ความจำที่เข้าใจว่าหมดไปแล้วก็อาจฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี “เกร็ด ของข้าพเจ้าคงมีไม่มากนัก เพราะเป็นความจำของคน ๆ เดียว ถ้ามีหลายคนช่วยกันคิดช่วยกันนึกก็คงจะมีเกร็ดมากขึ้น อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้ก่อนถ้าหากจะมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ถ้ามีก็หาใช่ความจงใจของผู้เขียนไม่

     ข้าพเจ้าขอออกตัวเสียก่อนว่า ไม่ใช่นักประพันธ์ นักเขียน หรือนักอะไรทำนองนั้น ขอท่านผู้อ่านได้โปรดตั้งใจเสียก่อนว่าจะอ่านเอาใจความ ไม่ใช่ความเพราะเสนาะหูหรือระรื่นในจินตนาการ ที่ต้องมาทำงานนี้ก็เพราะพรรคพวกต้องการให้ทำ และตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าสิ่งอื่นใด ถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจ ขอได้โปรดให้อภัยด้วย

 

 

© Copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003